Privacy Policy

De privacypolicy van ons bedrijf is in overeenstemming met de Europese wetgeving en reglementering gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) en dit op het vlak van de informatie betreffende de gegevens-bescherming, de verwerking van uw gegevens, alsmede de waarborging van de rechten en vrijheden.

Informatie over gegevensbescherming

De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ons bedrijf om alle nuttige informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, in het kader van onze overeen-komst. De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan ons bedrijf te richten.

Ons bedrijf verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één (1) maand de klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd indien nodig met twee (2) maanden. Het antwoord zal op gemotiveerde wijze aangeven waarom ons bedrijf (niet) ingaat op het gevraagde verzoek van de klant.

Onze verwerkingen

Wij verzamelen en gebruiken de gegevens die u ons ter beschikking stelt (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) en slaan deze gestructureerd op. De gegevens kunnen bijgewerkt of gewijzigd worden, opgevraagd en geraad-pleegd.

Door het ondertekenen van een overeenkomst (bestelbon) of door het aanvragen van een offerte geeft u ons expliciet de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wij houden een dataverwerkingsregister bij van alle verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, waarin concreet wordt bijgehouden wie binnen ons bedrijf uw persoonsgegevens behandelt, welk soort informatie en door wie, welke vorm van verwerking wordt gehanteerd, welk de doelstelling is van elke vorm van verwerking, waar de fysieke informatie bewaard wordt, hoe deze informatie bewaard wordt, wie toegang heeft of kan hebben tot deze informatie, en hoe deze informatie beschermd wordt.

Het register stelt ons tevens in staat tot het uitvoeren van een gegevenseffectenbeoordeling.

Bij een gebeurlijke inbreuk i.v.m. persoonsgegevens (inbraak, diefstal, hacking, datalek, verlies fysiek dossier, laptop, tablet etc.) brengen wij binnen de wettelijke termijn de toezichthoudende overheid alsmede de betrokkene hiervan op de hoogte. Deze melding omhelst de aard van de inbreuk, de naam en de contactgegevens van het contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk i.v.m. de persoonsgegevens, en de maatregelen die worden voorgesteld of werden genomen om de inbreuk aan te pakken.

Rechten en vrijheden

U heeft het recht of informatie m.b.t. de gegevensoverdraagbaarheid, het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan, het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U heeft het recht op inzage van de navolgende informatie : de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, het recht te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken.

U heeft het recht op rectificatie om onverwijld een rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens te bekomen. U heeft tevens het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, o.m. door een aanvullende verklaring te verstrekken.

U heeft het recht op gegevenswissing om zonder redelijke vertraging wissing van u betreffende persoons-gegevens te verkrijgen.

U heeft het recht van verzet waardoor u de beperking van de verwerking van uw gegevens kan eisen, of het recht om bezwaar te maken tegen een (voorgenomen) bewerking.

U heeft het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, door u verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht deze gegevens over te dragen.